Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt

Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Złotoryjskim

(projekt zakończony)

 

12 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Prezentujemy wystąpienie dyrektora PODiPPP oraz materiały konferencyjne.

Nowoczesny system doskonalenia nauczycieli to wyzwanie, któremu w 2016 r. muszą sprostać placówki oświatowe zaangażowane w proces edukacji oraz ich dyrektorzy i nauczyciele. Zgodnie  z jego założeniami powinien on być blisko szkoły, a więc funkcjonować w możliwie jej najbliższym otoczeniu, rezygnując ze wspomagania pojedynczego nauczyciela oraz specjalistycznej wiedzy przedmiotowej, na rzecz pracy zespołowej, a to z kolei powinno przełożyć się  na ich rozwój.                                                                  

Od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi realizował projekt pn.: „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Złotoryjskim – pilotażowe wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Beneficjentem projektu był Powiat Złotoryjski, który przekazał realizację tego przedsięwzięcia PODNiPPP w Złotoryi, ponieważ placówka nasza  posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu doskonalenia nauczycieli oraz ze względu na merytoryczny aspekt projektu, który stanowi poszerzenie działań ośrodka.                                                            

 Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Złotoryjskim poprzez stworzenie do końca sierpnia 2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Informacje były pozyskiwane od nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie w trakcie ewaluacji i bieżącego monitorowania jak również diagnozy prowadzonej przez SORE na etapie wdrożenia projektu oraz po pierwszym roku jego realizacji, co pozwalało na lepsze dostosowanie oferty szkoleniowej do oczekiwań rad pedagogicznych oraz skuteczniejsze wdrażanie wszelkich zmian. Dotyczyły one przede wszystkim oczekiwań beneficjentów wobec szkoleń prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów.

Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania przełożyło się na wzrost komplementarności oferty doskonalenia nauczycieli z potrzebami rozwojowymi i zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze rozwojowym szkoły lub przedszkola. Realizacja Rocznych Planów Wspomagania wspierała szkoły i przedszkola w rozwiązywaniu konkretnych problemów, podniesieniu jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz integracji środowiska oświatowego w Powiecie Złotoryjskim. Działania na platformie cyfrowej przez tzw. sieci współpracy i samokształcenia przyczyniły się  do wzrostu wiedzy, dzielenia się  doświadczeniem  i swoimi umiejętnościami  przez nauczycieli i dyrektorów m. in. poprzez dyskusje, przekazywanie informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci, koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami. W ramach projektu działało pięć sieci współpracy i samokształcenia. Ich koordynatorzy na bieżąco monitorowali aktywność członków na platformie oraz na spotkaniach z ekspertami. Oprócz moderowania koordynatorzy wchodzili w niektórych przypadkach również w rolę doradców metodycznych.

W trakcie realizacji projektu prowadzone były szkolenia rad pedagogicznych w 22 placówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego, w którym brało udział 440 nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, oraz liceum ogólnokształcącego. Każda uczestnicząca w projekcie placówka oświatowa mogła wybrać maksymalnie dwie oferty doskonalenia w każdym roku realizacji projektu spośród 24 tematów.

Szkolenia prowadzone przez ekspertów dostosowane były do oczekiwań rad pedagogicznych jako całości i indywidualnych oczekiwań nauczycieli. Uczestnicy oceniali pozytywnie ich wartość merytoryczną i jakość ich prowadzenia. W pojedynczych przypadkach niedostosowania oczekiwań do realizacji podejmowane były działania naprawcze. Oferowane wsparcie wpłynęło korzystnie na wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w wybranym obszarze rozwojowym, co ma przełożenie na bezpośrednią pracę z uczniem. Dyrektorzy otrzymali pomoc zarówno w bieżącym organizowaniu pracy szkoły, jak i przygotowaniu się do zmian wprowadzanych w systemie oświaty. Nauczyciele natomiast otrzymali kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie wspierał nauczycieli we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie, dzięki którym dzieci i młodzież otrzymają lepszą ofertę edukacyjną i wychowawczą oraz wsparcie w rozwoju swoich talentów.                                                                                                                       

Nieznany autor powiedział:„Nauczyciele potrafiący inspirować, są świadomi faktu, że ścieżka edukacyjna jest skazana na kamienie, z których można stworzyć albo kamienie milowe, albo przeszkody nie do przejścia”. I właśnie taki kamień milowy w kierunku zmian zaproponowanych w oświacie został dzięki temu projektowi stworzony w Powiecie Złotoryjskim.

W tym miejscu chciałbym podziękować całemu zespołowi pracującemu przy jego realizacji, jak również byłemu koordynatorowi- p. Pawłowi Choczajowi, dzięki któremu placówki oświatowe naszego powiatu miały możliwość wdrożyć się w nowy system doskonalenia nauczycieli.

Kazimierz Karst

Banery/Logo