Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poradnia

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna

Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcą pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Poradnia z założenia jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Swoim działaniem obejmujemy miasto Złotoryja i Powiat Złotoryjski. Pod naszą opieką łącznie znajduje się 5108 dzieci (dane z roku szkolnego 2022/2023). Poradnia dysponuje wieloma nowoczesnymi gabinetami i salami terapeutycznymi.

Zajmujemy się:

 • wczesnym wspomaganiem rozwoju i terapią dzieci ze znaczną niepełnosprawnością,
 • diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • terapią indywidualną, terapią grupową, terapią rodzin, socjoterapią
 • diagnozowaniem przyczyn trudności dzieci w nauce,
 • diagnozowaniem i poradnictwem w sprawach trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży (w tym trudności wieku dorastania),
 • przygotowaniem uczniów do wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu,
 • prowadzeniem banku informacji o szkołach, zawodach, formach dokształcania,
 • opieką logopedyczną,
 • promocją zdrowia i zdrowego stylu życia
 • profilaktyką uzależnień

Opiniujemy wnioski dotyczące:

 • wcześniejszego podjęcia obowiązku szkolnego,
 • odroczenia od obowiązku szkolnego,
 • odroczenia od obowiązku szkolnego przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi,
 • dopuszczalności pracy dzieci,
 • określenia preferencji zawodowych ( zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu),
 • podjęcia przez ucznia indywidualnego toku lub programu nauki szkolnej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • określenia możliwości intelektualnych,
 • określenia poziomu wiadomości i umiejętności dziecka/ucznia
 • specyficznych trudności w nauce: dysleksja, dysortografia, dyskalkulia , dysgrafia
 • zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 • wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania,
 • trudności w zachowaniu / problemów emocjonalnych
 • ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia z zaburzeniami

      Zasady zgłaszania dziecka na badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne lub zajęcia terapeutyczne są następujące:

 • dzieci w wieku od 0 do 18 lat przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów prawnych,
 • dzieci powyżej 18 roku życia mogą zgłaszać się same i uzyskać pomoc.

 W celu pełnego i dobrego zdiagnozowania dziecka często niezbędne jest dołączenie opinii o dziecku ze szkoły od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego. 

Pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne trwa od 3 do 4 godzin. Niekiedy potrzebna jest wielokrotna wizyta w Poradni.

Po badaniu rodzice uzyskują informację:

 • o wynikach badania,
 • wskazówki do pracy z dzieckiem,
 • porady dotyczące innych form pomocy, w tym na terenie poradni.

    Na wniosek rodziców wydawana jest pisemna opinia o dziecku. Za ich zgodą opinię otrzymuje także szkoła, przedszkole lub inne instytucje społeczne.

 

Banery/Logo